Warunki przyjęcia

Jeżeli nasza oferta odpowiada Twoim wymaganiom zgłoś swoją kandydaturę do

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Markowej 20
41-709 Ruda Śląska
tel: 32 344 03 23 lub 32 344 03 00

Przed zgłoszeniem swojej osoby trzeba przejść następującą drogę:

1) Złóż pisemny wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania lub pobytu z prośbą o umieszczenie w DPS; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

Do wniosku, dołącza się:

1) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

2) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

2) Czekaj na rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania

Na podstawie Rozporządzenia Ministra ds Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 w sprawie domów pomocy społecznej

2) Po zgromadzeniu wszystkich wymaganych dokumentów łącznie z rodzinnymi wywiadami środowiskowymi, pracownik socjalny analizując sytuację rodzinną (pod kątem zapewnienia opieki przez rodzinę) i zdrowotną osoby, która ma zostać skierowana do domu pomocy społecznej wnioskuje przyznanie tej formy pomocy, bądź jej odmowę.

Kierownik po zapoznaniu się z przygotowaną dokumentacją akceptuje przyznanie wnioskowanej przez pracownika socjalnego pomocy lub wnioskuje jej odmowę.

3) Jeżeli Twoja prośba zostaje rozpatrzona pozytywnie masz prawo do wyboru DPS, wszystkie dokumenty wraz z decyzją o umieszczeniu już w konkretnym DPS są przekazywane do MOPS właściwego dla usytuowania Domu.

4) Decydując się na nasz Dom sprawdź czy złożyłeś wszystkie wymagane dokumenty
a) akt urodzenia, dowód osobisty
b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
c) opinia psychologa
d) zaświadczenie o dochodach osoby lub rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
e) jeżeli osoba jest ubezwłasnowolniona ksero ustanowienia opiekuna prawnego dla tej osoby
f) decyzja sądu o możliwości umieszczenia osoby w DPS (w przypadku ubezwłasnowolnienia)
g) zaświadczenia dotyczące ukończenia poszczególnych szczebli edukacji
h) karta zdrowia oraz zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu (wyniki badań podstawowych: OB, mocz, morfologia, wyniki badań specjalistycznych: HBS, HCV, RTG klatki piersiowej lub zapis lekarza wystawiającego zaświadczenie „osłuchowo bez zmian”,
i) decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno – rentowego
j) pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej dotyczące zgody na przetwarzanie jej danych osobowych
k) zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS

Oraz wypełnić dodatkowo druki zamieszczone poniżej:

  1. Kliknij aby pobrać: Kwestionariusz osobowy mieszkańca
  2. Kliknij aby pobrać: Arkusz obserwacji