Menu Zamknij

Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę skontaktować się z nami pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Markowej 20
41-709 Ruda Śląska
tel: 32 344 03 23 lub 32 344 03 00

Zgłoszenie krok po kroku:

1.

Złożenie pisemnego wniosku do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania lub pobytu, z prośbą o umieszczenie w DPS. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego, wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinnej lub ośrodek pomocy społecznej.

Do wniosku, należy dołączyć:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego;
 • pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 • pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego;
 • zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponad gminnego;
 • decyzję organu Zakładu Emerytalno-Rentownego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ Zakładu Emerytalno-Rentownego, ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy.

2.

Oczekiwanie na rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra ds Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 w sprawie domów pomocy społecznej.

3.

Po zgromadzeniu wszystkich wymaganych dokumentów łącznie z rodzinnymi wywiadami środowiskowymi, pracownik socjalny analizując sytuację rodzinną (pod kątem zapewnienia opieki przez rodzinę) i zdrowotną osoby, która ma zostać skierowana do domu pomocy społecznej, wnioskuje przyznanie tej formy pomocy, bądź jej odmowę.

Kierownik, po zapoznaniu się z przygotowaną dokumentacją, akceptuje przyznanie wnioskowanej przez pracownika socjalnego pomocy lub wnioskuje jej odmowę.

4.

Jeżeli Państwa prośba zostaje rozpatrzona pozytywnie – mają Państwo prawo do wyboru DPS, wszystkie dokumenty wraz z decyzją o umieszczeniu już w konkretnym DPS są przekazywane do MOPS właściwego dla usytuowania Domu.

5.

Decydując się na nasz Dom proszę sprawdzić czy złożono wszystkie wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia, dowód osobisty;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • opinia psychologa;
 • zaświadczenie o dochodach osoby lub rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 • jeżeli osoba jest ubezwłasnowolniona – ksero ustanowienia opiekuna prawnego dla tej osoby;
 • decyzja sądu o możliwości umieszczenia osoby w DPS (w przypadku ubezwłasnowolnienia);
 • zaświadczenia dotyczące ukończenia poszczególnych szczebli edukacji;
 • karta zdrowia oraz zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu (wyniki badań podstawowych: OB, mocz, morfologia, wyniki badań specjalistycznych: HBS, HCV, RTG klatki piersiowej) lub zapis lekarza wystawiającego zaświadczenie „osłuchowo bez zmian”;
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno – rentowego;
 • pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej dotyczące zgody na przetwarzanie jej danych osobowych;
 • zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS;

Należy również pobrać i wypełnić:

 1. Kwestionariusz osobowy mieszkańca
 2. Arkusz obserwacji