Oferta

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 48 osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych i społecznych w sposób i w stopniu umożliwiających godne życie.

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi:

I. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
1. miejsce zamieszkania- pokoje 2,3,4 osobowe o metrażu zgodnym ze standardem ( 6m2 w pokojach wieloosobowych na mieszkańca),
2. wyposażenie pokoi zgodne ze standardem,
3. pomieszczenia dodatkowe: pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze, pokój gościnny, kaplica, pralnia, suszarnia, kuchnia,
4. ogród i plac zabaw,
5. otoczenie i budynek mieszkalny pozbawione barier architektonicznych,
6. estetyczny wystrój pomieszczeń,
7. wyżywienie – 4 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego i posiłku dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza,
8. dostęp do podstawowych produktów żywnościowych całą dobę,
9. odzież, obuwie, pościel, ręczniki oraz środki higieny osobistej.

II. Opiekuńcze:
1. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
2. pielęgnacja,
3. udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
4. pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

III. Wspomagające:
1. udział w terapii zajęciowej,
2. podnoszenie sprawności i aktywizacje mieszkańców,
3. zaspokojenie potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
4. zaspokojene potrzeb kulturalnych , obchodzenie świąt i uroczystości oraz organizowanie imprez okolicznościowych,
5. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną,
6. bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
7. finansowanie mieszkańcom, nie posiadającym własnych dochodów, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
8. przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach,
9. możliwość wnoszenia skarg i wniosków oraz kontakt z Dyrektorem Domu,
10. pobieranie nauki,
11. uczenie i wychowywanie poprzez doświadczenie życiowe,
12. możliwość korzystania z punktu bibliotecznego oraz z biblioteki mówionej.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej funkcjonuje w oparciu o indywidualne plan wsparcia mieszkańców opracowywane przez specjalistów i pracowników pierwszego kontaktu oraz, jeśli to możliwe, mieszkańców. Przygotowywanie indywidualnych planów wsparcia poprzedzone jest diagnozą i wnikliwa obserwacją. Koordynatorem działań związanych z realizacją indywidualnych planów wsparcia jest pracownik pierwszego kontaktu wskazany, jeśli to możliwe, przez mieszkańca.

Dom oferuje bogatą i urozmaiconą gamę w ramach terapii zajęciowej. Terapia objęci są wszyscy mieszkańcy, zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach. W Domu Działa teatr oraz zespół tańca historycznego, którego uczestnikami są mieszkańcy i terapeuci.

Dom aktywizuje mieszkańców poprzez oferowanie i organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych, integracyjnych, organizacją świąt, wycieczek oraz uczestniczenie w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych.

Dom zapewnia mieszkańcom pobieranie nauki w zespole Szkół Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej.

Dom zapewnia mieszkańcom stały kontakt z pracownikiem socjalnym będącym przedstawicielem mieszkańca w takich placówkach jak MOPS oraz innych urzędach. Pracownik socjalny na bieżąco informuje o przysługujących zasiłkach i dotacjach, stanowi pomoc wypełnianiu wniosków oraz w utrzymaniu w kontakcie z rodziną.

Mieszkańcy Domu są objęci opieką medyczną lekarza pierwszego kontaktu w Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Siekiela 13, lekarz przyjmuje na terenie Domu. W razie zaistnienia potrzeby mieszkańcom zapewnia się kontakt z lekarzami specjalistami. W Domu zatrudnieni są również psychiatra i psycholog. W Domu prowadzona jest rehabilitacja lecznicza. Ma ona charakter indywidualny na zlecenie lekarza. Codzienne życie mieszkańców reguluje plan dnia, w ramach którego odbywają się wszystkie czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze, terapeutyczne i edukacyjne.