Menu Zamknij

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla 48 osób (Mężczyzn w dowolnym wieku) z niepełnosprawnością intelektualną.
Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych i społecznych w sposób umożliwiający godne życie.

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi:

1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

 • miejsce zamieszkania: pokoje 2,3 i 4 osobowe, o metrażu zgodnym ze standardem ( 6 m2 w pokojach wieloosobowych na mieszkańca);
 •  wyposażenie pokoi zgodne ze standardem;
 • pomieszczenia dodatkowe: pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet doraźnej pomocy medycznej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze, pokój gościnny, kaplica, pralnia, suszarnia oraz kuchnia;
 •  ogród i plac zabaw;
 •  otoczenie i budynek mieszkalny pozbawione barier architektonicznych;
 •  estetyczny wystrój pomieszczeń;
 • wyżywienie: 4 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego i posiłku dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza;
 • dostęp do podstawowych produktów żywnościowych przez całą dobę;
 • odzież, obuwie, pościel, ręczniki oraz środki higieny osobistej.

2. Opiekuńcze:

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • pielęgnacja;
 • udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

3. Wspomagające:

 • udział w terapii zajęciowej;
 •  podnoszenie sprawności i aktywizacje mieszkańców;
 •  zaspokojenie potrzeb religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca;
 • zaspokojenie potrzeb kulturalnych, obchodzenie świąt i uroczystości oraz organizowanie imprez okolicznościowych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
 • finansowanie mieszkańcom, nie posiadającym własnych dochodów, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku;
 •  przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach;
 • możliwość wnoszenia skarg i wniosków oraz łatwy kontakt z Dyrektorem Domu;
 • pobieranie nauki;
 • uczenie i wychowywanie poprzez doświadczenie życiowe;
 • możliwość korzystania z punktu bibliotecznego oraz z biblioteki mówionej.

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców, opracowywane przez specjalistów i pracowników pierwszego kontaktu oraz, jeśli to możliwe, mieszkańców. Przygotowywanie indywidualnych planów wsparcia, poprzedzone jest diagnozą i wnikliwą obserwacją. Koordynatorem działań związanych z realizacją indywidualnych planów wsparcia jest pracownik pierwszego kontaktu, wskazany, jeśli to możliwe, przez mieszkańca.

Dom oferuje bogaty i urozmaicony wybór w ramach terapii zajęciowej. Terapią objęci są wszyscy mieszkańcy. Zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach. W Domu działa teatr oraz zespół tańca historycznego, którego uczestnikami są mieszkańcy i terapeuci.

Dom aktywizuje mieszkańców poprzez oferowanie i organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych, integracyjnych, wycieczek, obchodzenie świąt oraz uczestniczenie w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych.

Dom zapewnia mieszkańcom pobieranie nauki w zespole Szkół Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej.

Dom zapewnia mieszkańcom stały kontakt z pracownikiem socjalnym, będącym przedstawicielem mieszkańca, w takich placówkach, jak MOPS oraz innych urzędach. Pracownik socjalny na bieżąco informuje o przysługujących zasiłkach i dotacjach, stanowi pomoc w wypełnianiu wniosków oraz w utrzymaniu kontaktu z rodziną.

Mieszkańcy Domu są objęci opieką medyczną lekarza pierwszego kontaktu z Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej, przy ul. Siekiela 13. Lekarz przyjmuje na terenie Domu. W razie zaistnienia potrzeby, mieszkańcom zapewnia się kontakt z lekarzami specjalistami. W Domu zatrudnieni są również psychiatra i psycholog. Prowadzona jest również rehabilitacja lecznicza. Ma ona charakter indywidualny na zlecenie lekarza. Codzienne życie mieszkańców reguluje plan dnia, w ramach którego odbywają się wszystkie czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze, terapeutyczne i edukacyjne.