Menu Zamknij

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w
Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola
Boromeusza w Rudzie Śląskiej.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były
zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest Magdalena Jagła.
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 242-82-88
 • Na adres e-mail dps@dps-rudaslaska.pl oraz dpsdd@interia.pl można składać wnioski o udostępnienie
  informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot
publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest
możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności, wnoszący
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej
procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Opis dostępności wejścia do budynku:

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w
Rudzie Śląskiej położony jest w mieście Ruda Śląska, przy ul. Piłsudskiego 43.

 • Teren posiada rzeźbę wznoszącą.
 • Obiekt jest ogrodzony.
 • DPS z trzech stron graniczy z prywatnymi posesjami.
 • Umiejscowienie wejścia głównego jest przy ulicy Piłsudskiego do którego prowadzą schody dwuetapowe,
  zaś brama wjazdowa na posesję znajduje się od strony południowej i prowadzi do niej stromy podjazd od
  ul. Piłsudskiego.
 • Na wschodniej ścianie budynku znajduje się drugie wejście, dostępne dla Mieszkańców, pracowników i
  dostawców. Z tego wejścia korzystają także osoby niepełnosprawne ruchowo.
 • Od strony wschodniej bezpośrednio z posesji znajduje się wejście do kotłowni. Wejściem tym wchodzą
  tylko pracownicy upoważnieni do przebywania w kotłowni.
 • Parking dla osób odwiedzających znajduje się przed budynkiem (przed wejściem głównym) przy ul.
  Piłsudskiego.
 • Parking dla osób niepełnosprawnych ruchowo, dostawców i samochodów należących do DPS znajduje
  się na wewnętrznym dziedzińcu Domu, przy wejściu od strony ogrodu.
 • Na terenie posesji znajdują się budynki gospodarcze (dostęp tylko dla pracowników) oraz ogród z
  możliwością odpoczynku i rekreacji dla Mieszkańców, a także odwiedzających (ławeczki z zadaszeniem i
  bez zadaszenia, ławy, huśtawki, siłownia na wolnym powietrzu, chodniki bez przeszkód
  architektonicznych itp.).

Opis dostępności korytarzy, schodów, pomieszczeń:

 • W Domu znajduje się piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze wraz trzema półpiętrami.
 • Na poziomie piwnicy między pralnią a kuchnią, znajduje się pomieszczenie do którego prowadzą jedyne
  schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych (z tych pomieszczeń korzystają tylko pracownicy
  Domu).
 • Przestrzeń pozioma na parterze w pomieszczeniach przeznaczonych dla Mieszkańców (2 pomieszczenia
  terapii, gabinet lekarski) i odwiedzających (pomieszczenie terapii) są wolne od barier – można poruszać
  się bez przeszkód dzięki szerokim drzwiom, korytarzom, bez progów. Natomiast pozostałe pomieszczenia
  na parterze posiadają progi (biuro, gabinet dyrektora, kaplica, świetlica, pokój gościnny, toalety dla
  personelu i odwiedzających).
 • Na każdej kondygnacji (poza piwnicą i półpiętrami) znajdują się wygodne miejsca siedzące wraz z
  ławami, z których mogą korzystać Mieszkańcy wraz z odwiedzającymi.
 • Balkon znajdujący się na półpiętrze między parterem, a I piętrem posiada otwierane drzwi i podjazd dla
  wózków inwalidzkich, a także stoliczek i krzesła z którego mogą korzystać Mieszkańcy i odwiedzający.
 • Do wejścia głównego od ul. Piłsudskiego prowadzą schody dwuetapowe bez podjazdu dla
  niepełnosprawnych.
 • Od wejścia głównego na parter prowadzą schody jednoetapowe bez podjazdu dla niepełnosprawnych.
 • Od wejścia z podwórka do piwnicy, i na parter prowadzą schody jednoetapowe zaopatrzone w platformę
  schodową dla osób niepełnosprawnych.
 • Na I piętro, II piętro i poddasze prowadzą schody dwuetapowe, zaopatrzone w platformę schodową dla
  osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań:

 • DPS posiada platformę schodową,
 • DPS nie dysponuje pętlami indukcyjnymi, pętlami komunikacyjnymi, brak oznakowania kolorystycznego
  i fakturowego elementów pionowych i poziomych,
 • W placówce jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego,

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych:

 • Parking dla osób niepełnosprawnych ruchowo, znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu Domu, przy wejściu od strony ogrodu.
 • Wjazd drogą wewnętrzną przez bramę wjazdową na posesję znajduje się od strony południowej budynku i prowadzi do niej stromy podjazd od ul. Piłsudskiego. W związku z tym, że znajduje się za bramą posesji nie jest oznakowany.